REGULAMIN

• Regulamin sklepu internetowego:

Sprzedawca An-Mar Medica s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Marcina Kromera 23 A lok 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. M. Kromera 23 A lok 1, 51-163 Wrocław, NIP 895-203-53-23, REGON 022511054, adres poczty elektronicznej: anmarmedica@anmarmedica.pl, numer telefonu: 602-46-07-42

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz zapewnić, że dochowujemy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest An-Mar Medica s.c ul. Al. Marcina Kromera 23a/1, 51-163 Wrocław
tel.609-524-776 lub 602-460-742 e-mail: anmarmedica@anmarmedica.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi księgowe, pocztowe, kurierskie, prawne, poczty elektronicznej i wysyłki SMS. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz okres potrzebny do rozliczenia umowy w tym w celach statystycznych oraz w celu rozliczenia roszczeń, zarówno Administratora oraz Państwa, tj. także po okresie obowiązywania umowy, do momentu przedawnienia tych roszczeń, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

• Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, do kopii danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw, kontaktując się z Administratorem na powyższe dane kontaktowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanych celów przetwarzania nie występuje profilowanie, a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

• Sklep

1. Kupującym w sklepie internetowym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4. Wybór zamawianych towarów przez klienta dokonywany jest przez dodanie ich do koszyka.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego zamówienia.

Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

– opisu przedmiotu zamówienia,

– jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

– wybranej metody płatności,

– wybranego sposobu dostawy,

– danych kontaktowych Klienta oraz danych do faktury (jeśli wybrano).

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

9. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 7 powyżej, oraz informację o czasie realizacji zlecenia.

10. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.

– Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca.

– Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający.

– Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

– Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli.

– Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

– Usługodawca udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.

– Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

– Usługodawca udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane w pkt. 4 powyżej jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

– Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.

– Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane pod numerem 602-460-742 albo bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych.

– W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.

11. Płatność za zamówiony towar odbywa się w formie:

– przedpłaty przelewem na konto mBank S.A 62 1140 2004 0000 3002 8080 1443

– pobranie: zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki.

– płatność gotówką lub kartą w przypadku odbioru towaru osobiście w Punkcie handlowym (sklep ortopedyczny An-Mar Medica) mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Marcina Kromera 23 A lok 1.

12. Ceny na Stronie Sklepu zamieszczone przy danym produkcie / towarze:

– stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;

– nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy.

Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena produktu zawarta na podsumowującej zakup

w momencie składania zamówienia przez Klienta.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności.

13. Koszty i sposób dostawy:

Koszty dostawy zamówionych towarów pokrywa Kupujący.

Wysyłki towaru realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad i niesprawności.

14. Zasady dostawy

Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta lub Przedsiębiorcy, w imieniu i na rzecz którego Umowę sprzedaży zawarł Klient, za pośrednictwem Kuriera / listonosza, na adres wskazany w formularzu zamówienia (mailu).

W dniu wysłania produktu do Klienta (w dzień zlecenia przesyłki kurierskiej), przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Kuriera (listonosz) pozostawi awizo.

W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sklepu Internetowego przez Kuriera, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lubtelefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

15. Koszty dostawy:

Koszty dostawy każdorazowo dodawane są do wartości zamówienia i zależne są od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

16. Zwroty

– Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta, Klient będący Konsumentem może zrezygnować z towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail anmarmedica@anmarmadica.pl;

Oświadczenie można, również przesłać na adres Sklepu ortopedyczno-medycznego An-Mar Medica ul. M. Kromera 23 A lok 1, 51-163 Wrocław.

– Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży również w zakresie części Produktów, które obejmuje umowa sprzedaży.

– W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

– Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

– Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, dostarczyć Produkt do Sprzedawcy, na adres Sklep ortopedyczno-medycznego An-Mar Medica ul.Kromera 23 A lok 1, 51-163 Wrocław. Ponadto, do przesyłki ze zwracanym produktem powinien, dołączyć oryginał dowodu zakupu produktu.

– W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży w zakresie produktu, który został zakupiony w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane w promocyjnej cenie, lub do którego jest dołączony produkt bezpłatny, czyli tzw. gratis), zwrotowi w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży podlegają wszystkie produkty składające się na ww. zestaw promocyjny.

– Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy doręczenia przesyłki do klienta.

Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem produktu / produktów

– Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

– W wypadku odstąpienia Klient ponosi koszty zwrotu produktu.

– Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

– Klientowi, który jako Konsument zawarł ze sprzedawcą umowę sprzedaży we własnym imieniu, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w następujących wypadkach:

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dokonaniu dostawy:

– w których produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

– Zwrotowi nie podlegają koszty zwrotu towaru poniesione przez Klienta.

– Zwroty nadesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

– W przypadku zwrotu całości zamówienia zwracamy 100% wartości zamówienia wraz z kosztami wysyłki.

– W przypadku zwrotu części zamówienia zwracana jest kwota za zwracany towar wraz z kosztami wysyłki, pomniejszona o koszt wysyłki, który zostałby poniesiony na zakup nie zwracanych towarów.

– Zwrot zapłaconej za zwrócony towar kwoty zostanie zrealizowany przelewem bankowym lub przekazem pocztowym niezwłocznie niepóźnej jednak niż w 14 dni kalendarzowych.

– Odstąpienie od umowy możliwe jest tylko wówczas, gdy towar nie został uszkodzony oraz zniszczony.

– Wzór formularza powiadomienia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

– (adres sprzedającego)

– Ja (imię, nazwisko kupującego) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (nazwy kupionych przedmiotów).

– Data zawarcia umowy to (data), data odbioru przedmiotów (data).

– Imię i nazwisko: (imię i nazwisko kupującego)

– Adres: (adres kupującego)

– Data: (data odstąpienia od umowy)

– Nr konta na jakie sprzedający przeleje pieniądze:

– Podpis: (tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)

17. Gwarancja i rękojmia.

Wszystkie towary dostępne w sklepie są objęte gwarancja producenta towaru lub dystrybutora.

Reklamacje mechaniczne powstałe w czasie transportu zostaną rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki

w obecności spedytora (kuriera / dostawcy).

W przypadku stwierdzenie uszkodzenia przesyłki (towaru) w chwili odbioru musi zostać sporządzony protokół reklamacyjny w obecności dostawcy (kuriera / spedytora).

W takim przypadku przesyłka winna zostać zwrócona do nadawcy, a w ciągu następnych 14 dni Klient otrzymuje nowy produkt. Jeżeli wymiana na nowy produkt nie będzie możliwa (np. wyczerpanie zapasów), Klient otrzyma propozycję zamiany na produkt o podobnych funkcjach i właściwościach lub zwrot pieniędzy.

Reklamacje z tytułu wad produktów mogą być składane

– telefonicznie pod numerem: 602-460-742 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30;

– mailowo na adres poczty elektronicznej: anmarmedica@anmarmadica.pl

Produkty zwracane w ramach reklamacji należy odsyłać wraz z oryginałem dokumentu sprzedaży oraz z adnotacją o przyczynie reklamacji (opisem niesprawności).

a. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu klientowi.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia

od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna

się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany produktu lub usunięcia wady.

b. Wszelkie reklamacje związane z produktem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient który jako Konsument zawarł umowę sprzedaży we własnym imieniu, może kierować w formie pisemnej na adres sprzedawcy lub mailowo na adres: anmarmedica@anmarmadica.pl

c. Celem rozpatrzenia reklamacji produktu, Klient który jako Konsument zawarł umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany produkt do Sprzedawcy.

d. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma zawierającego reklamację ustosunkuje się na piśmie do reklamacji produktu lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta, który jako Konsument zawarł umowę sprzedaży we własnym imieniu.

e. W wypadku Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty dostarczenia reklamowanego produktu do sprzedawcy i koszt odesłania produktu do Klienta.

f. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

18. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

19. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem

w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

20. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1)

Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

22. Zaproszenie do zawarcia umowy.

a. Sklep Internetowy udostępnia Sprzedającym możliwość zdalnej prezentacji ich Produktów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów oraz innych umów w zakresie Produktów innych niż Towar.

b. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.

c. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

23. Regulaminy dostępny jest również do wglądu w firmie An-Mar Medica we Wrocławiu przy ulicy M. Kromera 23 A lok 1 w godz. 8:30 – 16:30 od poniedziałku do piątku oraz soboty od 9:00 do 14:00.